BG-PC-Allgame569_webps

สกร.ชูซอฟต์พาวเวอร์บนความพอเพียง พัฒนาอาชีพจากอัตลักษณ์

dFQROr7oWzulq5Fa5LThsTHhnPWfhm7M3VDCXPejScQ8LKnEXaSQJiDT9kIJCrvJc33

นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)
กล่าวถึงการผลักดันงานด้านการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ว่า การจัดการศึกษา การฝึกอบรม
การสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนของ สกร. หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เดิม
ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรของ กศน.ไม่เคยหยุดนิ่ง มีการจัดกิจกรรมการศึกษาที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาเพื่อข่าวสารข้อมูล การเพิ่มพูนทักษะอาชีพ เรายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่องใด อาชีพอะไรที่ประชาชนสนใจ สกร.ก็จะเข้าไปจัดอบรมให้
ที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆดีๆที่มีชื่อเสียงของแต่ละชุมชนออกมามากมาย โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยโปรโมตส่งเสริมผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ทั้งนี้
การส่งเสริมอาชีพของ สกร.มอง 3 มิติ คือ 1.มิติการจัดอบรมอาชีพเพื่อการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม เช่น การทอผ้า
ซึ่งคนในชุมชนได้ทำอยู่แล้วและเข้าไปช่วยส่งเสริมโดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสอน หาดีไซเนอร์เก่งๆไปช่วยออกแบบ 2.มิติส่งเสริมอาชีพที่จะแก้ปัญหา ชุมชน
เช่น น้ำเน่าเสีย ก็สอนการผลิตอีเอ็ม หรือการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพให้ชุมชนนำความรู้ไปแก้ปัญหาของชุมชน
และ 3.มิติอาชีพในอนาคต เช่น หลักสูตร Internet of Things (IOT) หรืออินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง เป็นต้น

 

#บทความที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
img-footer-facebook
IMG-Vanguard-Title
BG-2_result
Vanguard-Zero-image_result
ADD-FRIEND_result
120px120px-img_wa
Logo_Allgame569_result
ขอสงวนสิทธิ์ allgame569.com
เมนู AllGame569
บทความ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
copyright © 2023 allgame569.com